Ultrazvučna dijagnostika

Kompletna dijagnostika krvnih sudova i tkiva kod osoba sa dijabetesom i u opštoj populaciji

Ateroskleroza je hronična progresivna bolest arterijskih krvnih sudova koja se karakteriše zadebljanjem zida krvnog suda i stvaranja aterosklerotičnog plaka koji dovodi do sužavanja krvnog suda i smanjene prohodnosti. Najčešće manifestacije uznapredovalih aterosklerotiskih promena su infarkt srca, moždani udar i periferna arterijska bolest donjih ekstremiteta.

Prisustvo dijabetesa ubrzava proces ateroskleroze te pacijenti sa dijabetesom imaju 2-4 puta veći rizik od infarkta srca i moždanog udara u odnosu na ostalu populaciju i mnogo veću stopu komplikacija, ukoliko su se neželjeni događaji već desili.

U našoj ordinaciji vrši se i kompletna ultrazvučna dijagnostika svih krvnih sudova i ostalih tkiva kod osoba sa dijabetesom i u opštoj populaciji:

  • Color Doppler krvnih sudova vrata
  • Transkranijalni Doppler
  • Color Doppler arterija i vena donjih ekstremiteta
  • Color Doppler arterija i vena gornjih ekstremiteta
  • Color Doppler abdominalne aorte
  • Color Doppler bubrežnih arterija
  • Ultrazvučni pregled mekih tkiva druge lokalizacije
  • Ultrazvuk štitaste žlezde

Upoznajte naše doktore

Konsultanti u našoj ordinaciji su Dr Dragan Vasić i Dr Nikola Aleksić, specijalisti interne medicine – angilozi. Dr Dragan Vasić je načelnik Kabineta za ultrasonografsku dijagnostiku Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, dok je Dr Nikola Aleksić poslednjih 15 godina zaposlen na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, na Klinici za vaskularnu hirurgiju i Kabinetu za opštu angiologiju i neuroangiologiju.


Dr Dragan Vasić

Specijalista interne medicine – angiolog

Doktor medicinskih nauka dr Dragan Vasić, specijalista Interne medicine i angiologije, načelnik je Kabineta za ultrasonografsku dijagnostiku Klinike za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, sa urađenih preko 150.000 ultrasonografskih pregleda. Predavač je i ekspert za ultrasonografska ispitivanja magistralnih krvnih sudova Medicinskog fakulteta u Beogradu, kao i nacionalne škole za neuroangiologiju.

Autor je udžbenika «Vaskularna ultrasonografija», poglavlja «Neinvazivno funkcionalno ispitivanje perifernih krvnih sudova» u knjizi «Vaskularna hirurgija sa angiologijom». Objavio je kao autor ili koautor veliki broj radova iz oblasti vaskularne patologije u vodećim svetskim časopisima. Boravio je na stručnom usavršavanju iz oblasti vaskularne dijagnostike i minimalno invazivnih vaskularnih procedura u Maimoides bolnici u Njujorku, pod nadzorom Prof. Enrika Ašera, kao i na postdoktorskom usavršavanju iz oblasti angiologije, University Hospital Zurich.

Predsednik je Udruženja angiologa Srbije. Član je borda evropskog  Udruženja vaskularne medicine i evropskog Udruženja kardiologa.


Dr Nikola Aleksić

Specijalista interne medicine – angiolog

Poslednjih 15 godina zaposlen na Institutu za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, na Klinici za vaskularnu hirurgiju i Kabinetu za opštu angiologiju i neuroangiologiju. Pre 9 godina magistrirao na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, a trenutno je u toku izrada doktorske teze.

Autor je i koautor preko 50 radova u nacionalnim i inostranim časopisima i poglavlja u udžbenicima iz oblasti vaskularne hirurgije, dijagnoze vaskularnih oboljenja i ultrazvučne dijagnostike. Sekretar je ultrasonografske škole Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” čiji je i redovni predavač.

Usko specijalizovan za dijagnostiku svih vaskularnih oboljenja / Dopler krvnih sudova – vrata, donjih i gornih ekstremiteta, abdominalne aorte sa visceralnim granama, renalnih arterija, hepatičnog i portnog sistema, transkranijalni Doppler krvnih sudova. Član je Internacionalnog udruženja angiologa.